Informatie over praktijk & tarieven

Tarieven

Integrale therapie 1,5 uur

€ 95,00

Integrale therapie 1 uur

€ 65,00Mijn praktijk staat ingeschreven bij de VIT: Vereniging van Integraal Therapeuten en de RBCZ. Verzekeraars welke vanuit de aanvullende verzekering mijn facturen vergoeden zijn: 

Achmea
FBTO (modules)
Zilveren Kruis Achmea / ZieZo
De Friesland Zorgverzekeraar
Avéro Achmea / OZF

ONVZ
PNO Ziektekosten
VvAA Ziektekostenverzekeringen

CZ
CZ Direct                            
Delta Lloyd
OHRA

Menzis
Anderzorg

FNV Zorgcollectief
PMA

VGZ
Univé Zorg (+modules)
ZEKUR
IZA
IZZ
Promovendum
National Academic
Bewuzt (modules)

UMC
United Consumers

Salland                        Zorg direct


Je kunt contant betalen of binnen tien dagen na de afspraak, je krijgt altijd een nota via mail toegestuurd.   Ben je verhinderd? Laat dit dan minimaal 24 uur van te voren weten, anders worden de kosten in rekening gebracht.

Informatieverstrekking wkkgz voor cliënten

Kwaliteit en Klachtenregeling

Als professioneel regressietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Vanaf 1 januari 2017 kunt u dan de volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressietherapeut terecht. U kunt die richten aan kleinjacqueline@hotmail.nl Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel langer duren.

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter uw zaak opnieuw beoordelen. De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het Nibig, dat de klachtenprocedure uitvoert. Voor het inschakelen van de Klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl  Deze regeling volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).